کفساب

کفسابی پله چیست ؟
اسفند, ۱۳۹۳ بدون نظر بلاگ

 کفسابی پله چیست ؟

کف سابی پله چیست؟ و سنگ سابی پایگرد ها با دستگاه مخصوص پله سابی: در مرحله اول کف سابی پله و ساب زدن سنگ پایگرد ها برای از بین رفتن ناخنک سنگ و یا پستی و بلندی ات بکار میرود
در ساختمانها عمدتا از سنگ برای ...
Read More